Paradoxy očkování

Cílem článku „Paradoxy očkování“ je informovat o pozorovaných dějích ve prospěch zdraví člověka.

Mnoho poctivých lidí si myslí, že očkovací látky – vakcíny obsahují jen oslabený, či nějak odborně upravený virus, nebo bakterii jakožto původce nemoci. Takováto očkovací látka vyvolá po vpravení do těla odolnost proti nemoci.  To by byl ideální stav. Zkušenosti doby nedávno minulé i současné, nejsou tak jednoznačné. Existují seskupení občanů, jejichž zdraví bylo po očkování citelně zasaženo. Věc je o to bolestivější, že se jedná o děti. Výčet komplikací po očkování je pestrý, je to například: ztráta očního kontaktu dítěte s matkou, zastřené vědomí, neztišitelný ryk (typ pláče se jako mávnutím změní), křeče kdekoli v těle i v obličeji, koliky trávicího ústrojí, celková předrážděnost a nespokojenost. Objevily dechové přestávky, matka musela nemluvně stimulovat k dýchání… Následně, během vývoje následují poruchy pozornosti, poruchy učení, autismus, nezvladatelné chování – ztráta schopnosti fungovat v kolektivu. Retardace vývoje. Jsou známá též těžká poškození zdraví. Dochází tak k paradoxu očkování, které má zdraví ochránit. Může vakcína použitá v dobré víře, zdraví narušit?

Poctivý člověk si klade otázku. Proč tomu tak je?

Co je to za záhadu?  Věda a výzkum je na vysoké úrovni, tvrdí se, že i lékařská péče je založena vědeckém poznání. Vakcíny prý jsou vyráběny moderními technologiemi a dokonale čištěny. Zkoušeny podle přísných parametrů na obsahové látky, též na budování odolnosti u člověka.

Co se to děje? Rozumíte tomu?

Je i v tomto případě ochrana zdraví skutečně na prvním místě? Proč věda pracující ve prospěch lidstva dopustí to, že následky očkování jsou pro některé naše spoluobčany černou noční můrou?

Homeopatie, která je veřejně ve sdělovacích prostředcích  znevažována a napadána pro nevědeckost, má pro tyto jevy vysvětlení.

Jistě zde hraje úlohu citlivost k látkám i energiím, které jsou ve vakcínách obsaženy. Protože vakcíny obsahují kromě oslabeného původce nemoci mnoho dalších složek i energií.

Ne všechny suroviny, které vstupují do technologie výroby vakcín, jsou uvedeny v příbalových letácích. Výsledky empirických pozorování ukazují na nebezpečí plynoucí z obsahu:

 • Chemických látek
 • Tkáňových buněk, na kterých se původci nemoci pomnožují
 • Genetické informace použitých tkáňových buněk. Tyto buňky jsou vývojově na nižší úrovni, hluboce pod úrovní vývoje dítěte i dospělého člověka. Základ buněk tkáňových kultur je původem například z buněk z opičích ledvin, buněk z lidských embryí, i jiné.

Výroba vakcín je technologicky složitý a dlouhodobý proces, kde suroviny procházejí mnoha procesy.

Homeopatům je známo, že během drcení, míchání, přelévání, slévání, třepání, víření i kapání přestupuje energetická informace do přítomné kapaliny. Ona subtilní energetická informace v lahvičce zůstane, i když tekutinu vysušíme.

Tak je možné, že odvětví vědy, která neuznává existenci přenosu energetické informace do vody, alkoholu i jiných kapalin, sama nechtěně vyrábí energeticky potencované preparáty. Tyto pak mohou působit na energetický stav citlivého jedince, podobně jako působí homeopatika, ovšem opačným směrem ve smyslu narušení HOMEOSTÁZE.

Na vědeckém základě tak vlivem výrobních postupů vzniká ve vakcínách koktejl energetických informací všech použitých surovin. Důkazem je to, že tyto preparáty u slabších či citlivějších jedinců vyvolají nepředpokládané  komplikace. Není nic platné, že odborníci tvrdí: ve vakcínách je jen zanedbatelné množství chemikálií a cizí buňky ty tam opravdu nejsou. Takováto ujištění, však postiženým lidem nepomohou. Jsou zde i v zahraničí. Lidé, kteří byli před očkováním zdraví a po očkování trpí potížemi, které před tím neznali.

Dochází tak zatím patrně nevědomě k paradoxu. Vakcíny, tedy prostředky, které se mají podílet na ochraně zdraví, mohou vyvolat u citlivých jedinců nežádoucí reakce, které přesahují rámec únosnosti.

Vtírá se otázka. Je skutečný stav výroby, testování a kontroly podřízen stavu dosaženého poznání vědy? Jsou skutečná fakta všech testování pravdivě vyhodnocována? Ruku na srdce. Opravdu jsou???

Divme se!!!

Homeopatie má pro tento úkaz nejen vysvětlení, ale též prostředky, jak taková poškození napravit. V homeopatii existuje více možností, rozhodující je:

 • Celkový stav před poškozením,
 • skutečný stav poškození,
 • stav emočních reakcí,
 • stav vitálních reakcí,
 • stav reakcí konkrétních potíží, kterými se poškození projevuje.

V některých případech postačilo k nápravě potíží, užití homeopatika vyrobeného z vakcíny, po které se potíže objevily. U jiných bylo nutné užít i další homeopatický lék pro obnovení životní pohody. U dalších případů došlo k postupnému zlepšování užíváním homeopatik, které mají vztah k chemickým látkám ve vakcínách obsažených. Dobře orientovaný homeopat může významně pomoci.

Pokud jste pozorovali, nebo pozorujete podobné reakce po očkování u sebe, nebo svých blízkých, oznamte je lékaři, který má odbornou i morální povinnost komplikace nahlásit. Následně se můžete rozhodnout pro skutečnou pomoc a kontaktovat homeopata.

Pro hlubší proniknutí do problematiky očkování ze strany poškozených klikněte ZDE.

Případné dotazy k tomuto tématu pište na email: brejcha@homeopatpetr.cz

Příznaky pro výběr homeopatika, jak je popsat?

Popisujeme jednoduše, výstižně.

Výběr účinného homeopatika vyžaduje u homeopata cit pro detail. Můžete mu tento proces trochu usnadnit.

Je dobré být připraven na to, co je podstatné sdělit homeopatovi o svých potížích. Vždy popisujte své potíže vlastními slovy, nikoli jen lékařskými termíny. Vlastní používané výrazy signalizují, jak své potíže vnímáte a pociťujete. Pocity mají v tomto směru velkou VÁHU. Domněnky nechte stranou. Pravda o příznacích a potížích je taková, jak je cítíte a s tím homeopatie úspěšně pracuje.

 1. Popište hlavní, nejsilnější příznak a pak další přidružené příznaky
 2. Popište, kde se příznak objevil, jak rychle zesílil, kam se přesouvá, zda trvá nebo mizí a znovu se objevuje apod., podle toho jak jej cítíte.
 3. Jaké okolnosti příznak zhoršují, nebo zmírňují, např. DENNÍ DOBA, TEPLOTNÍ VLIVY, JÍDLO, PITÍ, HLAD, O SAMOTĚ, V KOLEKTIVU, ODVEDENÍ POZORNOSTI A POD….
 4. Popište, každý příznak jak jej cítíte, např. bolest v krku může být PÁLIVÁ, SVÍRAVÁ, TLAKOVÁ, PÍCHAVÁ, HLODAVÁ, TRHAVÁ, PULZUJÍCÍ a podobně…
 5. Popište pocity vaší mysli, které přišly s nemocí např. NEKLID, PODRÁŽDĚNOST, SKLESLOST a pocity v celém těle jako je ÚNAVA, TÍHA a podobně…
 6. Jako doplňující informaci je vhodné uvést, jaké okolnosti současným potížím předcházely.

Uvedené body 16 nejsou návodem k tomu naučit se vše nazpaměť. Pro někoho je dobré si připravit poznámky. Povídání s homeopatem je vždy o pozvolném otevření komunikace v srdečném ovzduší.

Vše dobré přeje HomeopatPetr.cz

Aktivní imunizace

Pro zdárný výsledek aktivní imunizace je nezbytná podmínka, aby byl jedinec před imunizací ve stavu dobrého zdraví proto, aby jeho organismus dokázal vyvolat imunitní reakci.

Možnosti aktivní imunizace:

 • Přirozenou cestou:

  • po proběhlé infekci
  • po kontaktu s původcem infekce bez projevu onemocnění, ale s tvorbou protilátek. Zde je nebezpečí, pokud není imunitní systém v pořádku, nezareaguje přirozenou obranou.
 • Očkováním pomocí očkovacích látek. Druhů očkovacích látek je více, podle toho, zda je zdrojem:

Problémem u očkování je ten, že mimo složky upraveného mikroorganismu, obsahují mnoho, pro lidské tělo cizorodých látek, které jsou do těla při očkování vpraveny injekčně.  V důsledku tohoto se v poslední době objevují silné reakce, nebo komplikace po očkování. Mnoha komplikacím po očkování lze předejít nepotlačováním zvýšené teploty, případně horečky (léčivy s obsahem PARACETAMOLU, SALICYLÁTŮ apod.), která nastoupila po očkování. Viz: https://www.poockovani.cz/pribehy

Proto bychom mohli uvítat možnost způsobu aplikace vakcín přes kůži, tam by byl vliv cizorodých látek pravděpodobně minimální.

https://poockovani.cz/downloads/co_by_meli_rodice_vedet_02.pdf

 • Imunizace homeopatiky

  • Specifickým homeopatikem, se vztahem ke konkrétní nemoci, před kterou potřebujeme chránit. V homeopatických kruzích je známo, že je možné vyvolat tvorbu protilátek, například podáním homeopatika např.: Tetanus toxin 200c nebo 1M k ochraně proti tetanu. Je možné i dalšími homeopatiky k ochraně před potřebným spektrem nemocí. Z celospolečenského pohledu možná utopie, ale též inspirace k systematičtějšímu výzkumu.
  • Celostní homeopatickou péčí. Též během léčebného působení homeopatik se automaticky zvyšuje odolnost, a to nejen vůči infekcím. Při dosažení rovnovážného stavu reaguje organismus na setkání s infektem vlastními obrannými mechanismy.

Homeopatie není jediný způsob, ale může významně pomoci k návratu či obnově rovnovážného stavu životních sil.

Vyladěním svého přístupu k životu – zlatá střední cesta životem, aktivní pohyb a psychohygiena rovněž významně přispívá k dobré imunitě.

Preventivní užívání homeopatik

Proč homeopatikum užívat, když ještě nemám žádné příznaky?

Člověk nežije sám. Sdílíme společné prostředí ať už v měřítku rodin, obcí, států, světadílů, světa.  Na základě proběhlých homeopatických zkušeností z jiných zemí se můžeme poučit a pokusit se ochránit preventivním užíváním homeopatik, nebo při prvních příznacích nákazy.

Jde o to aby stimulace doporučovanými homeopatiky nebyla příliš intenzivní. Aby nevyvolávala příznaky, které patří k obrazu příslušného homeopatika.

Četnost užívání preventivně užívaných homeopatik je dobré přizpůsobit citlivosti každého jednotlivce. Bude to jiné u každé potence homeopatik.

Pro přibližnou orientaci k prevenci nákazy:

 • Potence 5ch – 6c – 9ch první tři až pět dní 1x až 3x denně, později 1x denně, nebo ob den. Po měsíci užívání vysadit.
 • Potence 12c – 15ch – 30ch první tři dny jednou denně, později 1x za tři až 5 dní. Po měsíci užívání vysadit.
 • Potence 200c – první tři dny jednou denně, následně jednou za týden až 14 dní. Po měsíci užívání vysadit.

Po dobu užívání homeopatik, je velká pravděpodobnost, že se organismus přizpůsobí též tvorbou protilátek, pokud se setká s infekcí. Proto by byla zbytečná pokračující dlouhodobá stimulace.  Po stimulaci homeopatiky je potřebné nechat tělo „doladit“ vlastními silami.

Pokud se pohybujete v ohnisku nákazy, je vhodné podřídit výběr homeopatika přesným příznakům nákazy v místě výskytu a též míře strachu z nákazy. Zde budou vhodnější potence 30 – 200 – 1M. Dávkování potencí 200 a 1M by měly být konzultovány průběžně s homeopatem.

Ve vzácných případech se může stát, že preventivně podané homeopatikum natolik osloví individualitu a spustí naprosto přirozenou ozdravnou reakci. Více v článku Principy a pravidla homeopatie.

 

Užití homeopatik u pandemie Covid-19

U pandemie Covid-19 je nutné dodržovat všechna doporučovaná protinákazová opatření. V tomto článku je uveden náhled na možnou prevenci homeopatií, nikoli návod pro léčbu závažných stavů.

 • Lidé v péči homeopata by měli ochranu před virózou Covid-19 konzultovat s ním. Je známo, že ozdravný proces i preventivní účinek nastartuje takzvané chronické (neboli konstituční) homeopatikum. Může však nastat i situace, kdy je vhodné užít takzvané akutní homeopatikum při nástupu akutních příznaků. V takovém případě není na místě vyčkávat, a doufat, že chronické homeopatikum, podané před nějakou dobou, ještě působí!!!

 • Lidé kteří nejsou v péči homeopata, neužívají chemické léky, protože byli se svým stavem zdraví doposud spokojeni, mohou užívat preparáty s obsahem betaglukanů (např. Multiimun dětský sirup, nebo tablety pro dospělé) a mnoho dalších, které obsahují výtažky z Hlívy ústřičné či jiných hub. Betaglukany jsou látky, ze kterých tělo snadno vyrobí své vlastní protilátky. Je důležité, aby mělo tělo z čeho protilátky stavět. Podporu bylinnými preparáty zde neuvádím, i když je to též možný způsob. I při užívání těchto doplňků je vhodná též homeopatická pomoc.

 • Lidé, kteří neužívají chemická léčiva, nebo jen minimum a chtějí se chránit homeopaticky proti Covid-19 mají několik možností:

 • Použít homeopatikum, které má v obrazu příznaky, jež způsobuje u lidí Covid-19. Příznaky stručně: pocity neklidu, chladu, nevolnosti, bolesti hlavy, průjem, horečka do 38.5°C, bolestivost celého těla omdlívání cestou na toaletu, silné zahlenění plic, přecházející do vyčerpání, přecházející k šoku. U těchto příznaků v oblasti, kde vypukla nemoc dříve než u nás zabíral CAMPHOR neboli CAMPHORA OFICINALIS. Pro prevenci je možné použít i potence nízké až střední a to v následujícím dávkování:

 • CAMPHORA OFICINALIS 6c – jednou až dvakrát denně po tři dny s jednodenní přestávkou. Je možné opakovat cykly po více dní.

 • CAMPHORA OFICINALIS 12c – jednou denně po tři dny s jednodenní až dvoudenní přestávkou, podle odezvy tělesných reakcí. Možno opakovat cykly po více dní.

 • CAMPHORA OFICINALIS 30c – jedna dávka ráno, jedna večer, opakovat každý 5. Den. Je možné opakovat tyto cykly po delší období s ohledem na odezvu tělesných reakcí. NEBO je možné začít s potencí 6c, užívat ji týden, pak přestávka 2-3 dny a přejít na potenci 12c. Tu užívat podle výše uvedeného s dvoudenními přestávkami 14 dní. Pak po třídenní přestávce přejít na potenci 30c. Jedna dávka ráno, jedna večer, opakovat každý 5. den. Toto dávkování je uvedené jako příklad, lze je přizpůsobit vzhledem k tělesným reakcím každého jednotlivce.  Jsou lidé více a méně citliví. Pokud se objeví citelnější reakce – mohou to být mírné bolesti hlavy, zad, nebo svalů, nebo řidší stolice je vhodné vysadit dávkování do uklidnění reakce. Vynechání homeopatika se v takovém případě nemusíte bát, protože v prevenci jde o stimulaci způsobující zvýšení odolnosti, která po určitou dobu běží i když homeopatikum vynecháte.

  Pozn.: léčba při intenzivních příznacích vyžaduje potence Camphora oficinalis 200c, 1M, 10M v součinnosti s lékařskou péčí.

 • Jiná homeopatika mohou vykonat také dobrou službu, bude-li jejich obraz alespoň částečně podobný s příznaky pandemie. Obecně lze říci, že lidé s lepší kondicí budou ochráněni i méně podobným homeopatikem. Zde rád uvedu méně známé homeopatikum LOBELIA SYPHILITICA, která pokrývá kompletní projevy příznaků od rýmy, dýchacích potíží, bolestí hlavy přes nevolnost, průjmy, vyčerpanost. LOBELIA SYPHILITICA má vztah k funkci sleziny, což by mohl být vhodný příměr k tomu, že u současné pandemie je nález sníženého počtu bílých krvinek – nemám to však podloženo svou zkušeností. Další možná homeopatika pro prevenci viróz jsou GELSEMIUM SEMPERVIRENS – pocity slabosti a tíhy těla, bolí celé tělo, bolestivé sliznice, ochablost, strach z utrpení. EUPATORIUM PERFOLIATUM – tělo jako polámané včetně kostí a únava svalů, sténá bolestí. BRYONIA ALBA – zvýšená citlivost kdekoli v těle na otřesy touží proto po fyzickém klidu, sliznice suché jako rozedřené, neklid způsobený bolestí. ARSENICUM ALBUM – palčivé bolesti na sliznicích i jinde v těle, nedostatek tělesného tepla, úzkost o zdraví, strach z infekce.  Ze stručného popisu povahy příznaků si může zhodnotit k jakým pocitovým příznakům mělo vaše tělo sklony při již prodělaných virózách v minulosti. Při takovémto výběru je velká pravděpodobnost, že Vás zvolené homeopatikum naladí na dobrou obranyschopnost.  Potence a dávkování je možné zvolit podle výše uvedené CAMPHORA OFICINALIS .Následující homeopatika mohou být prospěšná u osob náchylných k dýchacím potížím, k jejich volbě však je potřebná hlubší znalost, přesahuje možnosti tohoto článku. Jsou to například: ANTIMONIUM TARTARICUM, ANTIMONIUM ARSENICOSUM, CHNINUM MURIATICUM, CHININUM ARSENICOSUM, GRINDELIA ROBUSTA, BLATTA ORIENTALIS.
 • Podrobnější úvahy na spřízněném webu.
 • Lidé v péči lékaře, kteří jsou odkázáni na užívání chemických léků, potřebují svá rozhodnutí o zlepšování odolnosti či posilování kondice konzultovat s ošetřujícím lékařem. Lékař se pro ně stal manažerem jejich zdraví.

Nedílnou součástí pro všechny skupiny lidí bez ohledu na to, co užívají, je projev sounáležitosti se společenstvím, ke kterému patří a respekt k pravidlům, která jsou stanovena k zvládání mimořádné situace.